بزودی با خبرهای خوش در کنارتان خواهیم بود

رونمایی از سامانه گردشگری سلامت و ارائه خدماتی پزشکی و درمانی